جستجوگر دامنه

جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

جهت بررسی موجود بودن دامنه مورد نظر لطفا نام دامنه را وارد کنید

www.

.com .net .org .ir .info
.ws .tv .us .name .me
.mobi .de .in .ca .bz
.eu .pro .tel .asia .cc
.co .co.ir .net.ir .ac.ir .sch.ir

   

قیمت دامین

پسوند تعداد سال هزینه ثبت هزینه انتقال هزینه تمدید
.com 1 550,000 ریال 550,000 ریال 550,000 ریال
.net 1 630,000 ریال 630,000 ریال 630,000 ریال
.org 1 610,000 ریال 610,000 ریال 610,000 ریال
.ir 1 65,000 ریال 65,000 ریال 65,000 ریال
.info 1 420,000 ریال 420,000 ریال 420,000 ریال
.ws 1 1,600,000 ریال 1,600,000 ریال 1,600,000 ریال
.tv 1 1,100,000 ریال 1,100,000 ریال 1,100,000 ریال
.us 1 300,000 ریال 300,000 ریال 300,000 ریال
.name 1 380,000 ریال 380,000 ریال 380,000 ریال
.me 1 900,000 ریال 900,000 ریال 900,000 ریال
.mobi 1 400,000 ریال 400,000 ریال 400,000 ریال
.de 1 400,000 ریال 400,000 ریال 400,000 ریال
.in 1 400,000 ریال 400,000 ریال 400,000 ریال
.ca 1 900,000 ریال 900,000 ریال 900,000 ریال
.bz 1 2,100,000 ریال 2,100,000 ریال 2,100,000 ریال
.eu 1 320,000 ریال 320,000 ریال 320,000 ریال
.pro 1 480,000 ریال 480,000 ریال 480,000 ریال
.tel 1 480,000 ریال 480,000 ریال 480,000 ریال
.asia 1 300,000 ریال 480,000 ریال 480,000 ریال
.cc 1 600,000 ریال 600,000 ریال 600,000 ریال
.co 1 1,100,000 ریال 1,100,000 ریال 1,100,000 ریال
.co.ir 1 45,000 ریال 45,000 ریال 45,000 ریال
.net.ir 1 45,000 ریال 45,000 ریال 45,000 ریال
.ac.ir 1 45,000 ریال 45,000 ریال 45,000 ریال
.sch.ir 1 45,000 ریال 45,000 ریال 45,000 ریال

Powered by WHMCompleteSolution